مجله اقتصاد کشاورزی و منابع طبیعی ایران- درباره نشریه
IJARE

حذف تصاویر و رنگ‌ها
درباره مجله
مجله اقتصاد کشاورزی و منابع طبیعی ایران (IJARE) مجله ای بین المللی است. IJARE هر سال دو بار و در مرداد و بهمن ماه به نمایندگی از جامعه اقتصاد کشاورزی ایران منتشر می شود.
نشانی مطلب در وبگاه مجله اقتصاد کشاورزی و منابع طبیعی ایران:
http://iranianare.ir/find.php?item=1.40.18.fa
برگشت به اصل مطلب