مجله اقتصاد کشاورزی و منابع طبیعی ایران- اطلاعات تماس
تماس با ما

حذف تصاویر و رنگ‌ها

گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران

کدپستی: 3158577871       تلفن: 2632222767-98+          دورنگار: 2632244429-98+

پست الکترونیک: iranianaes.ir@gmail.com

Department of Agricultural Economics, Faculty of Economics and Agricultural Development, Tehran University

Postal Code: 3158577871, Tel: +98-2632222767, Fax: +98-2632247783

Email: iranianaes.ir@gmail.com 

نشانی مطلب در وبگاه مجله اقتصاد کشاورزی و منابع طبیعی ایران:
http://iranianare.ir/find.php?item=1.57.21.fa
برگشت به اصل مطلب